2012-02-14.


Jag läste igår, 2012-02-13, kapitlet "Illuminati" i John Lashs bok "Not in HIS Image".


Fascinerande nog, så bekräftar (eller stödjer) detta kapitel starkt mina egna anteckningar

"Illuminati_Knowledge__the_Actual_Truth_Q" (2012-02-02) och "Enkis_Arv_Q" (2012-02-10).


Illuminati är alltså, enligt min egen tolkning av Lashs bok, en grupp individer,
som tidigt, enligt Lash strax efter 4000 f.Kr., har infiltrerat the Mystery Schools.

Dessa har då, enligt min egen mening, inte gjort detta, därför att de var vissa individer,
som råkade ha en avvikande uppfattning om det, som dessa skolor studerade och lärde ut.
De gjorde detta, därför att de var individer, som hade en AGENDA av Control and Domination,
och i denna Kunskap såg både en möjlighet och ett hot.
En möjlighet, att använda denna Kunskap för sina egna dolda och förvridna syften och hotet,
att denna Kunskap i andras händer skulle kunna omintetgöra deras egna strävanden,
och kanske även förgöra dem själva, genom att avslöja och peka ut deras mörka syften,
och därigenom avslöja och peka ut även dem själva.

Detta fick dem sålunda, att vilja infiltrera och ta över denna Kunskap,
samtidigt som de ville försäkra sig om, att denna aldrig skulle kunna gagna några andra,
som inte tillhörde deras egna bundsförvanter.

Intressant nog, så kan man ju också fråga sig, var ett sådant Syfte och en sådan Agenda,
med en så avvikande och i sammanhanget främmande intention, egentligen kom ifrån.
Jo visst, det har väl länge (alltid?) funnits psykopater, Suppressive Persons,
men finns det en möjlighet kanske, att denna grupp inte gjorde detta på eget initiativ?


Sedan har detta fortsatt genom historien, kan man anta,
men Illuminati tycks under en lång tid ha fått en mer och mer dold existens och verksamhet,
medan Judendomen och Kristendomen grundlades och utvecklades.
Senare under Romartiden, då den gamla Naturreligionen Mysticismen började bli systematiskt,
kort och gott, nedtrampad av Kristendomen kan Illuminati möjligen ha varit mer aktiva igen,
mer öppet kanske, och med den till synes uppenbara utrotningen av the Mystery Schools,
och av deras Initierade, så blev Illuminati sannolikt åter mer dolda.

Hur som helst, så har dessa Illuminati antagligen verkat under hela forntiden,
ända till våra dagar, och de var från första böjan, förefaller det, stolta över sin roll,
sitt ursprung och sitt namn, som de tydligen öppet använde då.
Oetiska och egodrivna och självgoda, som dessa individer var, så kan de knappast,
antar jag, någonsin ha fullständigt tillgodogjort sig Kunskapen i Mysticismen,
och inte heller bör de ha kunnat bli verkligt Initierade eller Upplysta.
Andligt kunniga och kapabla, mentalt tekniskt skickliga, ja, men knappast,
så vitt jag kan förstå, verkligt Initierade eller Upplysta.

Tydligen har dock Mysticismens Initierade överlevt och i det fördolda levt vidare.
Vi får inte glömma, att de var allvarligt skingrade och splittrade vid 400-500 e.Kr.,
men det mesta av Kunskapen kan ha bevarats.
Kanske, kanske inte har man varit medveten om Illuminati vid denna tid,
och kanske, kanske inte föll dessa i glömska under de århundraden, som kom,
men Gnostikerna tycks i alla fall under 1100-talet ha "återuppstått", som Tempelherrarna.
Kanske, kanske inte har Illuminati hela tiden vetat om, att vissa av Gnostikoi har levt vidare,
men då dessa åter "visade sig" på 1100-talet, så gick de förstnämnda åter till attack.
Tempelherrarna blev så en ännu gång i historien nedslagna av Illuminati,
som vid denna tid, av någon anledning, inte tycks ha kallat sig så,
men Tempelherrarna överlevde uppenbarligen ännu en gång,
och de "återuppstod" också ännu en gång, nu som Frimurarna.

Denna mörka grupp, som en gång kallade sig Illuminati har sedemera, under Renässansen,
tydligtvis dragit sig till minnes sitt "stolta arv" och sitt ursprungliga namn,
och man har så valt, att här återta sitt gamla namn och formellt börja hedra sina traditioner.
Sålunda (åter-)uppstår "Illuminati" 1776, och även denna gång strävar man efter,
att infiltrera "Frimurarna", d.v.s den grupp från de gamla "Mystery Schools",
av två olika grupper med diametralt motsatta syften, som man ansåg vara motståndare och fiender,
och så fortsätter den (eviga) gamla kampen mellan det onda och det goda.


Få se nu, hur mycket av dessa antaganden och gissningar, som ska visa sig vara riktigt.